Menu

Нови правила!!!

0 Comments


Агенция за недвижими имоти ”Велкони Имоти”
гр.Пловдив ул.”Братя Свещарови”№5  тел. 032/311 358

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ,ЗАЩИТА,СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Във връзка с взаимоотношения между Вас и агенция за Недвижими имоти-”Велкони Имоти” гр.Пловдив собственост на ”Велкони Имот Инвест“ ЕООД (наричани по-долу за краткост „Страните“) и с оглед предстоящото влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), Ви уведомяваме за следното:

Страните следва да обработват законосъобразно предоставените лични данни („Лични данни“) на бъдещи и съществуващи служителите , клиенти/физически лица,който доброволно предоставят своите данни с цел съхранение и обработване във връзка с използване на нашите услуги/ ,както и на представляващите другата страна лица, само и единствено за целите на изпълнение на договора/поетите ангажименти (обмен на информация, данни, комуникация ,договори и друго), като никоя от Страните няма право да обработва предоставените лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от Страните се осъществява на територията на Република България.

Всяка от Страните ще следва да уведоми другата в случай че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши възможно най-скоро към другата Страна и следва да съдържа минимум следната информация:
• описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;
• описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
• описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Всяка от Страните следва да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на незаконосъобрано обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите.

Страните нямат право да предоставят на трети лица предоставените лични данни, освен ако това се налага с оглед изпълнението на договора.
• Личните данни ще се съхраняват до момента на приключване на договорните отношения.
• С писмено уведомление /ЗАЯВЛЕНИЕ/ на една от страните в рамките на три дни след подаване ,ще бъде прекратено и заличено използването на доброволно предоставените лични данни.

Всяка от страните следва да спазва стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

С получаване на настоящото вие приемате, че сте изрично уведомени, разбирате, приемате и се съгласявате със съдържанието на това уведомление, както и с последиците, произтичащи от него.

С уважение: „Велкони Имоти “

  1. 23.05.2018 год.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *